Хэвлэх  

Leadership Development

126129RKECMYK75

Миний хүсч буй зүйл

Манлайлалын хөгжил

Ажлын байранд сургаж, хөгжүүлэх замаар ажилтныг байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэх амлалтыг авах шинэлэг арга.


Агуулгаар шүүх:
Өрсөлдөх Чадвараар Шүүх:
 
   Анхдагч Өрсөлдөх Чадварууд     Хамааралтай Өрсөлдөх Чадварууд
 
  Модуль Гарчиг Агуулгын төрөл Өрсөлдөх Чадварууд
PDF Document Ажил төлөвлөлт Байгууллагын манлайлал
 
Бүтээмжтэй байх чадвар, Алсын хараа
 
 
Манлайлал, Шийдвэр гаргах, Менежментийн хяналт
PDF Document Ажилдаа анхаарах ба ажлын сахилгатай байх Хувийн манлайлал
 
Хариуцлага, Манлайлал, Бүтээмжтэй байх чадвар
 
 
Мэргэжлийн ур чадвар, Менежментийн хяналт
PDF Document Ажилтнуудыг идэвхижүүлэгч Манлайлал Багийн манлайлал
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Манлайлал, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хүний нөөцийн менежмент, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Ажилтны ажиллах урам зоригийг (engagement) бий болгох Багийн манлайлал
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Манлайлал
 
 
Харилцааны ур чадвар, Санаачлагатай байдал, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Ажлын байрны цаг төлөвлөлт гүйцэтгэлийг хянах, хөгжүүлэх Хувийн манлайлал
 
Санаачлагатай байдал, Бүтээмжтэй байх чадвар
 
 
Алсын хараа
PDF Document Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах коучинг Коучинг хийх
 
Хариуцлага, Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлал
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Ажлын гүйцэтгэлийг урьдчилан төлөвлөх Гүйцэтгэлийн менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент, Менежментийн хяналт
 
 
Санаачлагатай байдал, Манлайлал
PDF Document Алдаа дутагдлыг засаж залруулах Гүйцэтгэлийн менежмент
 
Харилцааны ур чадвар, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
 
Хүний нөөцийн менежмент, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
PDF Document Алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс Байгууллагын манлайлал
 
Үнэт зүйлс, Алсын хараа
 
 
Харилцааны ур чадвар, Манлайлал, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Алсын хараатай манлайлал Багийн манлайлал
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Манлайлал, Алсын хараа
 
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар
PDF Document Байгууллагыг төлөөлөх Багийн манлайлал
 
Хариуцлага, Хүний нөөцийн менежмент
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Бизнес аялал ба Олон улсын соёлын ялгаа Хувийн манлайлал
 
Мэргэжлийн ур чадвар, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Үнэт зүйлс
PDF Document Бизнесийн 101 мэргэжлийн ур чадвар Хувийн манлайлал
 
Мэргэжлийн ур чадвар
 
 
Хандлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
PDF Document Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Гүйцэтгэлийн менежмент
 
Хариуцлага, Бүтээмжтэй байх чадвар
 
 
Хандлага, Харилцааны ур чадвар, Хүний нөөцийн менежмент, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Дэмжсэн & Зааварласан коучинг хийх арга Коучинг хийх
 
Бүтээмжтэй байх чадвар
 
 
Санаачлагатай байдал, Манлайлал, Үнэт зүйлс
PDF Document Ёс зүйн манлайлал Байгууллагын манлайлал
 
Хариуцлага, Манлайлал, Үнэт зүйлс
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Залгамж халааны төлөвлөлт Чадварын менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлал
 
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хамтын ажиллагаа, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Зөрчлийн менежмент Багийн манлайлал
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Санаачлагатай байдал, Манлайлал
PDF Document Итгэлцэл, хүндэтгэл, найдвартай байдлыг бий болгох Хувийн манлайлал
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар
 
 
Манлайлал, Үнэт зүйлс
PDF Document Манлайлалд шаардлагатай харилцаа холбооны чадвар Багийн манлайлал
 
Хариуцлага, Хүний нөөцийн менежмент
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Манлайлалын хэв маягууд ба чиг хандлага Багийн манлайлал
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Манлайлал, Дасан зохицох ур чадвар
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Ментор зөвлөгч: Менторын хөтөлбөр санаачлах нь Коучинг хийх
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Манлайлал
 
 
Хүний нөөцийн менежмент, Санаачлагатай байдал, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Ментор зөвлөгч: Нөхөрлөл, түншийн харилцаа үүсгэх нь Коучинг хийх
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Алсын хараа
 
 
Хандлага, Хүний нөөцийн менежмент
PDF Document Мотиваци буюу идэвхижүүлэлт Байгууллагын манлайлал
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
 
Манлайлал
PDF Document Олон ажил зэрэг хийх чадвар Хувийн манлайлал
 
Санаачлагатай байдал, Дасан зохицох ур чадвар
 
 
Бүтээмжтэй байх чадвар, Стресс менежмент, Менежментийн хяналт
PDF Document Олон нийтийн ажлаар дамжуулан танилын хүрээгээ тэлэх Хувийн манлайлал
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Үнэт зүйлс
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Стратегийн төлөвлөлт Байгууллагын манлайлал
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Манлайлал, Шийдвэр гаргах
 
 
Хамтын ажиллагаа, Үнэт зүйлс, Алсын хараа
PDF Document Танилын хүрээгээ тэлж байгууллагаа сурталчилах Хувийн манлайлал
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
PDF Document Танилын хүрээгээ тэлж бизнесийн харилцаа бий болгох Хувийн манлайлал
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Санаачлагатай байдал
PDF Document Танилын хүрээндээ өөрийн брэндийг бий болгож хөгжүүлэх Хувийн манлайлал
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Санаачлагатай байдал
PDF Document Ур чадварын шалгаруулалт: Ажилд авах ярилцлага хийх Чадварын менежмент
 
Харилцааны ур чадвар, Хүний нөөцийн менежмент, Шийдвэр гаргах
 
 
Манлайлал, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Ур чадварын шалгаруулалт: Тавигдах шалгуур ба сонгон шалгаруулалт Чадварын менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент, Шийдвэр гаргах
 
 
Манлайлал, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Уулзалтыг үр дүнтэйгээр удирдан явуулах Багийн манлайлал
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
 
 
Харилцааны ур чадвар, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Харилцаа холбооны манлайлал Багийн манлайлал
 
Харилцааны ур чадвар, Манлайлал, Мэргэжлийн ур чадвар
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Хувийн манлайлалыг хөгжүүлэх Хувийн манлайлал
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
 
 
Харилцааны ур чадвар, Алсын хараа
PDF Document Цагийн менежмент Хувийн манлайлал
 
Санаачлагатай байдал, Менежментийн хяналт
 
 
Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлал
PDF Document Чадварлаг гишүүдтэй хүчтэй багийг манлайлах нь Багийн манлайлал
 
Манлайлал, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хариуцлага, Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Бүтээмжтэй байх чадвар, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Шинэ ажилтны чиг хандлага Чадварын менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент
 
 
Манлайлал, Мэргэжлийн ур чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Ялалт, амжилтыг хуваалцах Багийн манлайлал
 
Манлайлал, Хамтын ажиллагаа
 
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар

Сургалтын хөтөлбөр 

IMAP үндсэн аргачлалын дагуу зургаан төрлийн сургалтын агууллагыг санал болгодог. Та хөтөлбөрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсвэл доорх холбоосонд дарна уу. 
Team Member Engagement Leadership Development Sales
Effectiveness
Customer
Service
Presentation Effectiveness Process
Improvement

 

dc-btn-1-talent-management

dc-btn-2-succession-planning

dc-btn-3-employee-engagement

IT Professionals

Qualities of a Leader

Poll: Is listening a key skill for a leader?
Yes
Yes
 0.00%
No
No
 0.00%

 

Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот, Гэгээнтэн цогцолбор, Хан-Уул дүүрэг,
Зайсангийн гудамж, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: + 976 7000-0330
 

Биднийг дагаарай

 
© 2018 Дэйл Карнеги Трэйнинг. Зохиогчийн Эрхийг Хамгаалав.
Вэбсайтын дизайн гаргаж, хөгжүүлсэн Americaneagle.com